Dodaj ogłoszenie
Regulamin
  1. Serwis Ogłoszeń Wędkarskich dostępny pod adresem www.kotwiczka.pl jest serwisem ogłoszeń internetowych, dalej określany w tym regulaminie jako Serwis
  2. Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu,
  3. Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał,
  4. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez serwis,
  5. Dane gromadzone przez serwis będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu kotwiczka.pl oraz w e-mailach wysyłanych przez serwis,
  6. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu. kotwiczka.pl nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach,
  7. Informacje zawarte na stronach serwisu kotwiczka.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania,
  8. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie kotwiczka.pl treści bądz materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądz niezgodne z ogólnie przyjętą netykietą,
  9. Niedozwolone jest również oferowanie lub reklamowanie następujących towarów/usług:
   • organów ludzkich,
   • broni,
   • narkotyków
   • materiałów pornograficznych,
   • towarów pochodzących z kradzieży,
   • towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
   • informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,
   • zarabiania poprzez odbieranie maili, itp.
   • towarów, które nie istnieją,
   • konkurencyjnych do prowadzonej przez serwis działalności,
   • ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
   • towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
   • produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,
   • alkoholu,
   • tytoniu oraz produktów związanych z tytoniem ( także z tzw. e-papierosem )
  10. Rezerwujemy prawo do nieakceptacji oraz usuwania ogłoszeń, które :
   • są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii,
   • informuję o zatrudnieniu w firmie/organizacji/przedsiębiorstwie, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.,
   • obraża, oczernia, komentuje usługi, firmy, osoby
   • gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez jednego użytkownika jest wieksza niż 10, lub gdy ogłoszenie o podobnej treści jest już aktywne na stronach serwisu,
   • zawierających adresy www lub linki do stron zewnętrznych
  11. Od roku 2012 zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W praktyce oznacza to że handel psami i kotami może dotyczyć jedynie zarejestrowanych hodowli czyli zwierząt posiadających rodowód. Zabronione jest też wprowadzanie do obrotu (sprzedaży) zwierząt poza miejscami ich chowu lub hodowli. Po nowego zwierzaka będzie więc trzeba udać się wprost w miejsce hodowli. Ich sprzedaż (oraz kupno!) na targowiskach, giełdach i w domach prywatnych jest zabroniona. Pozostałe zwierzaki, nie pochodzące z hodowli, można jedynie przekazywać za darmo. Sprzedaż psów i kotów spoza hodowli, bez rodowodu jest na mocy nowej ustawy zabroniona!
  12. W przypadku usunięcia ogłoszenia płatnego, które narusza niniejszy regulamin, użytkowninkowi umieszczającegmu to ogłoszenie nie przysługuje zwrot opłaty za jego umieszczenie
  13. kotwiczka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
   • treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
   • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
   • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie kotwiczka.pl zostaną wykorzystane,
   • funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje,
  14. Rezerwujemy prawo do:
   • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
   • modyfikowania niniejszego regulaminu,
   • czasowego przerywania pracy serwisu,
   • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.


  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2012r.

 

Reklama
Zareklamuj się
Forum Wędkarskie